Regulamin

7 grudnia 2016

1. Organizatorem zajęć warsztatów z jazdy na rolkach jest BSR Rollerblading School, KRS: 0000622086, NIP: 5542939070 z siedzibą w Bydgoszczy (dalej jako: Rollerblading School).

2. Za zorganizowanie i prawidłowy przebieg warsztatów odpowiada Grzegorz Klarkowski instruktor wrotkarstwa z certyfikatem Polskiego Związku Sportów Wrotkarskich.

3. Zgłoszenie udziału w zajęciach jest równoważne z zaakceptowaniem i przestrzeganiem regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Rollerblading School w celach informacyjnych i marketingowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (U.2015.2135 j.t.).

4. Rollerblading School ma prawo do skreślenia z listy i zakazu wejścia na zajęcia osobom zakłócającym porządek, osobom przeszkadzającym w prowadzeniu zajęć lub w jakikolwiek inny sposób naruszającym Regulamin.

5. Szkolenie sportowe oraz organizacja zajęć sportowych z zakresu jazdy na rolkach należy do statutowych celów Rollerblading School.

6. Osoby uczestniczące w zajęciach zobowiązane są do: przestrzegania zasad bezpieczeństwa; bezwzględnego posłuszeństwa instruktorom i opiekunom; kultury osobistej i zdyscyplinowania; przestrzegania niniejszego regulaminu.

7. Zajęcia odbywają się miejscu wyznaczonym przez instruktora. Uczestnicy zajęć nie mogą samodzielnie oddalać się z miejsca zajęć bez zgody instruktora.

8. Zabrania się uczestnictwa w zajęciach osobom nietrzeźwym lub będących pod wpływem środków odurzających.

9. Każdy z uczestników zobowiązany jest do posiadania sprzętu sportowego oraz zabezpieczającego przed upadkami.

10. W miejscu odbywania się zajęć obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania alkoholu oraz zażywania narkotyków.

11. Rollerblading School nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki powstałe w czasie zajęć. Zaleca się indywidualne ubezpieczenie NNW. Rollerblading School nie ponosi również odpowiedzialności za osoby, które nie przedstawią zaświadczenia lekarskiego o aktualnym stanie zdrowia i ewentualnych innych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach.

12. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów (pogorszenie samopoczucia, mdłości, bóle, osłabienie) należy przerwać wykonywanie ćwiczeń i zgłosić dolegliwości prowadzącemu zajęcia.

13. Uczestnik zajęć we własnym zakresie wykonuje kontrolne badania lekarskie.

14. Uczestnicy będą informowani o zmianach w regulaminie. W przypadku braku akceptacji zmiany w regulaminie możliwa jest rezygnacja z udziału w zajęciach oraz otrzymanie zwrotu opłat za zajęcia.

15. W celach promocyjnych Rollerblading School możliwa jest publikacja zdjęć i filmów z zajęć, w których bierze udział uczestnik.